SAVIVALDA


DARŽELIO TARYBA
Pirmininkė- Laima Sadauskienė
Sekretorė- Reda Blinkienė
Nariai - Diana Alarbied - Majevskaja, Edita Kliknienė, Agnė Kušleikaitė, Rūta Petroševičienė. Rasa Usinienė.

Darželio taryba (toliau - Taryba) yra aukščiausia darželio savivaldos institucija. Taryba telkia darželio tėvus (globėjus), auklėtojus, kitus darbuotojus demokratiniam darželio valdymui, padeda spręsti darželio aktualius klausimus, atstovauti darželio direktoriui teisėtiems darželio interesams. Darželio

Taryba teikia siūlymų dėl darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, pritaria darželio strateginiam planui,  metiniam  veiklos planui, darželio darbo tvarkos taisyklėms, kitiems darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems darželio direktoriaus. Taryba teikia siūlymų darželio direktoriui dėl darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, darželio  struktūros tobulinimo, svarsto darželio lėšų naudojimo klausimus. Išklauso darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų darželio direktoriui dėl darželio veiklos ir darbo tobulinimo, vaikų ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

Teikia siūlymų Raseinių rajono savivaldybės tarybai dėl darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo. Svarsto pedagogų  metodinės grupės, tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus darželio direktoriui.
© 2013m. Visos teisės saugomos. Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Susisiekite su mumis
(8-428) 55-148
Apie įstaigą
--------------
Valdymo struktūra
--------------
Savivalda
--------------
Istorija ir atributika
--------------
Administracija
--------------
Darbuotojai
--------------
Priimamasis ir kontaktai
--------------

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI        TEISĖS AKTAI          VEIKLA           PASLAUGOS          KLAUSIMAI         NAUJIENOS       GRUPĖS        PARAMA         NUORODOS